MILJÖPOLICY

Miljön är ryggraden i svensk industri och vi står inför stora utmaningar vad gäller miljöarbetet. Vi på Bergs Produktionskonsult är stolta över att kunna dra vårt stå till stacken.

Med erfarenhetens kompetens och massor av innovationskraft tar vi fram lösningar som möjliggör en mer hållbar produktion. Det vinner alla på. Hållbarhet är ju både ett sätt att tjäna pengar och att göra världen bättre.

Arbetsmiljön hos Bergs Produktionskonsult ska aldrig utsätta personalen för ohälsa eller olyckstillbud. Vi vill vara en trygg och medveten arbetsgivare. Säker och trivsam arbetsmiljö är en självklar förutsättning för att vi ska fortsätta vara produktiva och konkurrenskraftiga.

Bergs Produktionskonsult ska ständigt arbeta för att integrera miljöhänsyn i all vår verksamhet. Vi är medvetna om vårt miljöansvar och bevakar detta ansvar för att med god marginal leva upp till gällande föreskrifter och lagar.

Bergs Produktionskonsult AB ska:

  • Bedriva all verksamhet med hänsyn till inre och yttre miljöpåverkan.

  • Uppfylla gällande miljölagstiftning.

  • Prioritera transportsätt som ur miljösynpunkt sammanvägt med ekonomisk hänsyn erbjuder de bästa alternativen.

  • Beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt.

  • Källsortera allt materialspill vid tillverkning.

  • Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människan och miljö.

  • Ta tillvara och uppmuntra personalens engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.

  • Utbilda och informera personal i miljöfrågor för att möjliggöra och uppmuntra ett miljömedvetet beteende.